Skip to Content


Content

Referencie

Vybrané referencie realizované spoločnosťou SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.:

 
 

Prenos, rozvod a výroba el. energie (Slovenská republika)

Pre najvýznamnejších zákazníkov  – SEPS a.s., Západoslovenská energetika a. s., Stredoslovenská energetika a.s., Východoslovenská energetika a. s., Slovenské elektrárne a.s. – naša spoločnosť zrealizovala na území Slovenskej republiky.

 
 

Alternatívne zdroje

 • 42 Bioplynových staníc

 • 17 Kogeneračných jednotiek

 • 275 Fotovoltaických elektrární

 • Malá vodná elektráreň Dobrohošť, VVB

 • Malá vodná elektráreň II Vodnej nádrže Turček, SVP PV

 • Malá vodná elektráreň I Vodnej nádrže Turček, SVP PV

 • Malá vodná elektráreň III Vodnej nádrže Turček, SVP PV

 • Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava, región SSE/EDF

 • Malá vodná elektráreň Stará Ľubovňa, región VSE/RWE

 • Paroplynový cyklus Malženice – riadenie vyvedenia výkonu, E.ON Elektrárne

 • Paroplynový cyklus Bratislava – 58 MVA špičková turbína, PPC Energy

 • Špičkové dieselgenerátorové zdroje 96 MVA v objektoch SEPS, POW-EN

 • Dispečing pre 19 Fotovoltických elektrární s výkonom 60 MVA, POW-EN

 
 

Prenos a rozvod el. energie (zahraničie)

 • Rozvodňa 400/200/110 kV Mikulowa, PSE – Poľsko

 • Rozvodňa 200/110 kV Gorzow, PSE – Poľsko

 • Riadenie prevádzky rozvodní 6 x 110 kV K.E.S.H. – Albánsko

 • Riadenie prevádzky vodnej elektrárne Agus River – Filipíny

 • Riadenie prevádzky rozvodní 20 kV ELIA – Belgicko

 • Konvertor protokolov TG800 na IEC 60 870-5-101 ALE – Belgicko

 • Riadenie prevádzky rozvodní 20 kV Deggendorf, OBAG – Nemecko

 • Riadenie prevádzky rozvodní 20 kV Schwandorf, OBAG – Nemecko

 • Komunikácia meniarní dopravného podniku mesta Haag, HTM – Holandsko

 • Centrála rozvodne 10 kV Limburg, MEGA – Holandsko

 • Riadenie prevádzky vodnej elektrárne 200/6kV Stalden Zermeiggern, KWM – Švajčiarsko

 • Riadenie prevádzky rozvodne 55 kV SOLVAY – Španielsko

 • Riadenie prevádzky 37 rozvodní prenosovej sústavy  - Gruzínsko

 • Riadenie prevádzky rozvodne 110/22kV Letňany PRE – Česká republika

 • Pripojenie digitálnych ochrán 22kV Rz Český Brod,Bechovice, Kladno, Římovice STE – ČR

 • Riadenie prevádzky rozvodne 110/22kV Pankrác PRE – Česká republika

 • Riadenie prevádzky tepelnej elektrárne Tušimice ČEZ – Česká republika

 
 

Vodné hospodárstvo (Slovenská republika)

 • Plavebná komora Čunovo, VVB

 • Stredová hať Čunovo, VVB

 • Hať v inundácii Čunovo, VVB

 • Hať na obtoku Čunovo, VVB

 • Umelý kanál pre vodné športy Čunovo, VVB

 • Vodohospodársky dispečing Čunovo, VVB

 • Odberný objekt Mošoň, VVB

 • Odberný objekt Dobrohošť, VVB

 • Riadenie prevádzky plavebných komôr Gabčíkovo, VVB

 • Monitorovací a pozorovací systém  hladiny spodných vôd SVD G-N,Gabčíkovo, VVB

 • Vodohospodársky dispečing Gabčíkovo, VVB

 • Riadenie prevádzky čerpacej stanice PLK Gabčíkovo, VVB

 • Riadenie prevádzky čerpacej stanice Dedinský ostrov, VVB

 • Metrologické stanice Čunovo a Gabčíkovo, seizmická stanica Gabčíkovo, VVB

 • Automatický záskok vlastnej spotreby stupňa Čunovo, VVB (v realizácii)

 • Riadenie prevádzky SHZ pre VE a PLK Gabčíkovo , VVB

 • Riadenie prevádzky Čerpacej stanice požiarnej vody SHZ Gabčíkovo, VVB

 • Vodohospodársky informačný a riadiaci systém Vodného diela ŽILINA, VVB

 • Úpravňa vody TURČEK, SVS

 • Riadiaci a informačný systém vodnej nádrže TURČEK, SVP

 • Riadenie prevádzky ČS Zohor, SVP

 • Riadenie prevádzky ČS Streda nad Bodrogom, SVP

 • Riadenie prevádzky ČS Kopčany, SVP (v realizácii)

 • Limnigrafické sondy so záznamníkom pre Polder Svacenický Jarok, SVP

 • Monitorovací a riadiaci systém vodného zdroja Sihoť , BVS

 • Riadenie prevádzky čerpacej stanice Pečeňady a Drahovce - štúdia, ENEL/SE - EBO

 • Čerpacia stanica požiarnej vody pre spalovňu, OLO (v realizácii)

 
 

Odpadové vody (Slovenská republika)

 • Kanalizačná sieť Rovinka, D. Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, BVS

 • Kanalizačná sieť Most, Malinovo, Studené, MaM

 • Kanalizačná sieť Rusovce, Jarovce, Čunovo, BVS

 • Kanalizačná sieť Kyselica, Rohovce, Báč, Mliečno, ZVS

 • Riadenie prevádzky ČOV Hamuliakovo, BVS

 • Riadenie prevádzky ČOV Most, MaM

 • Riadenie prevádzky ČOV Šamorín, ZVS

 
 

Priemysel a doprava (Slovenská republika)

 • Riadiaci a monitorovací systém chemickej výroby, VÚCHT

 • Riadenie technológie farbenia nití, BCT

 • Riadiaci a informačný systém pre deliacu linku 5-12 mm v Teplej valcovni, U.S.STEEL

 • Riadiaci a informačný systém pre deliacu linku 1,6-6 mm v Teplej valcovni, U.S.STEEL

 • Riadiaci a informačný systém olejového hospodárstva v Teplej valcovni, U.S.STEEL

 • Riadiaci a informačný systém rozvodne 6kV T80 pre kyslíkáreň , U.S.STEEL

 • Riadiaci a informačný systém vstupnej rozvodne 400/110kV T01 , U.S.STEEL

 • Terminál ASDR pre 4 generátory – dodávka HW RIS , U.S.STEEL

 • Diaľkové ovládanie meniarní, DPM Košice

 • Diaľkové ovládanie meniarní, DPM Prešov

 • Riadiaci a informačný systém meniarne 300 MW (6 agregátov, vodné chladenie, vzduchotechnika), SLOVALCO a.s.

 • Rozvodňa 110 kV, SLOVALCO a.s.

 • 9 rozvodní 6 kV,  SLOVALCO a.s.

 • Riadenie turbokompresorovej stanice,  SLOVALCO a.s.

 • Regulátory transformátorov 110/6 kV, SLOVALCO a.s.

 • Rozvodňa 22 kV,  SLOVMAG Ľubeník

 • Rozvodňa 110 kV, MATADOR Púchov

 • 3 rozvodne 6 kV, MATADOR Púchov

 • Rozvodňa 22 kV, Volkswagen Slovakia

 • Rozvodňa 110 kV, Volkswagen Slovakia (v realizácii)

 • Rozvodňa 110 kV, Volkswagen Slovakia (v realizácii)

 • Dispečing energetiky, SPP a.s.

 • Diaľkové ovládanie trafostaníc 22 kV z RD ZSE, SPP a.s.

 • Diaľkové ovládanie trafostanice 22 kV z RD ZSE, Zimný štadión Ondreja Nepelu Bratislava

 • Diaľkové ovládanie trafostaníc 22 kV z RD ZSE, OC Retro Bratislava

 • Diaľkové ovládanie trafostanice 22 kV z RD ZSE, OC Glavica Devínska Nová Ves 

 • Diaľkové ovládanie trafostanice 22 kV z RD ZSE, AU Optronics Trenčín

 • Diaľkové ovládanie trafostanice 22 kV z RD ZSE, Semecs Vráble (v realizácii)

 • Diaľkové ovládanie trafostanice 22 kV z RD SSE, OC Aupark Žilina

 • Diaľkové ovládanie trafostanice 22 kV z RD SSE, OC Mirage Žilina

 • Riadiaci a informačný systém pre energetiku v Minioceliarni Strážske, SSM (v realizácii)

 • Parametrizácia ochrán 22kV a 33kV pre energetiku v Minioceliarni Strážske, SSM

 • Dispečing energetiky v Minioceliarni Strážske, SSM (v realizácii)

 • Prevádzka a servis zariadení MaR a RIS Teleperm v Spaľovni, OLO (v realizácii)

 • Upgrade riadiaceho systému Teleperm  T2000 v Spaľovni, OLO (v realizácii)

 • Bezpečnostný informačný a monitorovací systém budov, Slovak Telecom (v realizácii)

 • Rozvodňa BFA 0,4 kV a rozvádzač 110 VDC VLS,  Bratislavská Tepláreň

 • Terminál ASDR – dodávka HW RIS , Tepláreň Košice

 • Rekonštrukcia manipulačného pultu NN, Tepláreň Košice

 • Kotol PK4 – vyvedenie výkonu, Tepláreň Košice (v realizácii)

 • Rozvodňa 22 a 6 kV,  KLF Kysucké Nové Mesto (v realizácii)

 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656