Skip to Content


Content

Produkty

Predmet aktivít spoločnosti SAT v sebe zahŕňa rôznorodé procesy mnohých odvetví. Vďaka dôkladným znalostiam problémov a požiadaviek našich zákazníkov sme vyvinuli širokú paletu štandardizovaných odvetvových produktov. Tieto produkty sú optimálne prispôsobené požiadavkám zákazníka. Keďže sú konštruované na jednotnej, odvetvovo nezávislej báze, je ich charakteristickou vlastnosťou extrémne dlhá technologická životnosť

 
 

SICAM 1703 – modulárne riešenie

Systém SICAM 1703 ponúka všetky možnosti pre sekundárne technológie na všetky druhy rozvodní. K charakteristickým vlastnostiam systému patria nízke náklady na počiatočnú ekonomickú investíciu, ako aj nákladovo-optimalizovaná prevádzka. Vďaka svojej modulárnej koncepcii, je systém vhodný pre každú požiadavku. Podporuje všetky typy riešení, od vysoko kompaktných systémov v úrovni stredného napätia po  veľmi rozsiahle ultra-vysoko napäťové systémy, a je možné ho pružne prispôsobiť existujúcemu prostrediu.

Systém komunikuje s veľkým počtom trhovo špecifických treťostranných protokolov, vrátane štandardizovaných protokolov ako sú IEC 60870-5-101/103/104 a IEC 61850. Pokiaľ ide o dostupnosť, systém je mimoriadne prispôsobivý vďaka flexibilnej redundantnej koncepcii.

V podmienkach inžinieringu systém ponúka "nástroj pre všetky systémy," spojený so zníženými nákladmi na vzdelanie, vysokou konzistenciou dát prostredníctvom zamedzenia duplicitných položiek a možnosť zdieľania dát s rôznymi zdrojmi automatizačných systémov. A samozrejme môžete očakávať vysokú dostupnosť vďaka samodiagnostike, flexibilnej redundantnej koncepcii a jednoduchej vzdialenej správe.

 
 

SICAM 230 - Modulárny operátorský system pre technologické procesy

SICAM 230 je škálovateľný operátoský systém. Jeho aplikácie sú v rozsahu od lokálnych systémov riadenia s Windows CE dotykovými panelmi po redundantné, vzájomne prepojené klient - server riadiace centrá pre malé a stredné podniky verejných služieb.

"Multi-hierarchická" sieť môže byť vytvorená z niekoľkých SICAM 230 lokálnych operátorských systémov. Úpravy pre jednotlivé sub-systémy sú automaticky distribuované v tejto sieti. To umožňuje napríklad sledovanie viacerých riadiacich centier obsluhovaných  počas dňa,  jedným riadiacim centrom počas noci. V tomto prípade softvér riadi prevod operátorských oprávnení. So SICAM 230 operátorským systémom je venovaná osobitná pozornosť zjednodušeniu projektového plánovania.

Typicky, zoznamy údajov pochádzajú z OPM, centrálneho nástroja pre správu dát, ktorý sa používa pre vytvorenie dátovej základne pre diaľkový inžiniering, riadiace systémy a všetky externé systémy na objektovo-orientovanej báze. V rozhraní SICAM 230 Editor project planning sa vytvárajú technologické obrazy a definujú archívy, pričom funkcie a symboly je možné vkladať z knižnice.

 
 

TOOLBOX II

ToolBox II poskytuje všetky potrebné funkcie pre integrovaný inžiniering pre celú produktovú radu SICAM 1703. Okrem toho poskytuje rozhranie s ostatnými systémami SIEMENS (napr. SICAM PAS, Spectrum PowerCC), rovnako ako aj pre ostatné produkty tretích strán.

Prakticky všetky inžinierske procesy môžu byť vykonávané prostredníctvom Toolbox-u. Podporuje užívateľov v rozmedzí od získavania dát  a modelovania po parametrizáciu záťaže, testovanie a diagnostiku chýb. Navyše vzdialené systémy môžu byť udržiavané na diaľku prostredníctvom spoločnej komunikačnej linky. Časti prevádzky môžu byť modelované a kopírované ľahko ako objekty v OPM II. Okrem dedenia zmien objektov podporuje aj centralizovaný manažment dát.

Nástroj CAEx plus môže byť použitý na realizáciu kontrolných funkcií slučiek so spätnou alebo bez spätnej väzby v súlade s normou IEC 61131-3. Projekty môžu byť vedené jednou osobou, alebo aj tímami, a to buď v lokálne alebo v sieti klient - server. ToolBox II implementuje IEC 61850 štandard, podľa ktorého môžu byť ovládané aj zariadenia tretích strán.

 
 

SICAM PAS

SICAM PAS ( Power Automation System) je nový riadiaci systém rozvodní (elektrických staníc). Okrem procesov pre štandardizovaný prenos dát poskytuje aj rozhranie pre systémovo špecifické úlohy (otvorený systém), vďaka čomu je možné integrovať ho do už existujúcich a fungujúcich systémov.

SICAM PAS ďalej umožňuje redundanciu až 7 priemyselných počítačov SICAM Station Unit prepojených pomocou Ethernet LAN, na ktorých dokáže pracovať simultánne (distribuovaný systém). Riadi a zaznamenáva procesné dáta zo všetkých zariadení rozvode, umožňuje pripojenie plne grafickej vizualizačnej stanice v rozvodni a online nastavovanie parametrov.

Má integrované testovacie a diagnostické funkcie. Podporuje komunikačné protokoly IEC 61850 (Client), Profibus FMS, Profibus DP, IEC 60870-5-103 (Master), IEC60870-5-101 (Master, Slave), IEC 60870-5-104 (Slave), DNP V3,00 (Master, Slave), MODBUS, ďalej umožňuje OPC a CFC.

 
 

Spectrum PowerCC

Dispečerský riadiaci systém Spectrum PowerCC je moderný systém založený  na báze operačného systému Windows 2000, využívajúci najnovšie IT štandardy a technológie. Systém je určený na riadenie výroby a prenosu všetkých druhov energie, pričom pre tieto technológie ponúka širokú paletu nadstavbových softvérových aplikácií

 
 

SIPROTEC, Reyrolle

Celá produktová rodina SIPROTEC určená pre ochranu rozvodní, vedení, transformátorov, motorov a generátorov vám ponúka integrované riešenie s rozsiahlymi ochrannými a ovládacími možnosťami a mnohými spôsobmi komunikácie.

Všetky riešenia sú podporované jedným multifunkčným programom DIGSI, určeným pre všetky ochranné terminály SIPROTEC.


 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656