Skip to Content


Content
Compliance

Byť zodpovednou spoločnosťou je jednou z našich základných priorít. Pomocou nášho compliance systému chceme vniesť myšlienku compliance do povedomia a konania všetkých zamestnancov spoločnosti Siemens.Integrita predstavuje pre Siemens konanie v súlade s našimi hodnotami - zodpovedné podnikanie, špičkový výkon a inovatívny prístup kdekoľvek, kde podnikáme. Kľúčovým elementom integrity je compliance - dodržovanie zákonov a interných predpisov. Netolerujeme žiadnu korupciu a porušovanie princípov hospodárskej súťažeByť zodpovednou spoločnosťou je jednou z našich základných priorít. Pomocou nášho compliance systému chceme vniesť myšlienku compliance do povedomia a konania všetkých zamestnancov spoločnosti Siemens.Integrita predstavuje pre Siemens konanie v súlade s našimi hodnotami - zodpovedné podnikanie, špičkový výkon a inovatívny prístup kdekoľvek, kde podnikáme. Kľúčovým elementom integrity je compliance - dodržovanie zákonov a interných predpisov. Netolerujeme žiadnu korupciu a porušovanie princípov hospodárskej súťaže

 
 

Compliance Program

V obchodnom roku 2007/2008 sme začali naplno uplatňovať nový program Compliance, čiže súbor procesov zameraných na dodržiavanie zákonov a na etické správanie zamestnancov našej spoločnosti vo všetkých oblastiach pracovného života. Tvorí ho sústava smerníc, pokynov, postupov a nástrojov, ktorých cieľom je regulovať naše správanie a vytvárať predpoklady na to, aby sa predchádzalo možným korupčným rizikám a porušovaniu zákonov. Nástroje programu Compliance možno rozdeliť na tri základné skupiny, a to na preventívne, kontrolné a sankčné.

Comp_program_img

Implementáciou tzv.Remediation Kit (súbor control designs, ktoré popisujú procesy v spoločnostia definujú kontroly ich fungovania) v roku 2008 nadobudla novú kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň. Remediation Kit od 1.10. 2010 nahradila nová, zdokonalená verzia, tzv. Compliance Control Framework,. ktorý sa od r. 2012 stal neoddeliteľnou súčasťou komplexného kontrolného nástroja tzv. Policy and Control Masterbook. Základným dokumentom Compliance programu je Etický kódex (Business Conduct Guidelines), ktorý reguluje správanie zamestnancov spoločnosti Siemens v právnych vzťahoch. Zastrešuje nielen vzťahy medzi manažérom a pracovníkom, resp. medzi zamestnancami navzájom, ale aj voči našim odberateľom, dodávateľom, partnerom, poradcom a sprostredkovateľom. Reálne plnenie ustanovení Etického kódexu v každodennej praxi zabezpečujeme prostredníctvom vykonávacích smerníc a obežníkov. Tieto pravidlá sa uplatňujú celosvetovo a platia bez výnimky pre každého zamestnanca koncernu Siemens. V rokoch 2008 - 2011 naša regionálna spoločnosť implementovala viacero nových koncernových smerníc v oblasti Compliance. Predovšetkým je to smernica, ktorá podrobne upravuje podmienky spolupráces obchodnými partnermi. V snahe predísť akémukoľvek korupčnému riziku prechádza každý potenciálny aj súčasný obchodný partner Siemens detailnou previerkou due diligence. Tiež boli novou smernicou „Dary a pohostenia“ nastavené presné podmienky a kontrolné mechanizmy pri poskytovaní a akceptácii akýchkoľvek benefitov tretím ,resp. zo strany tretích osôb mimo koncernu Siemens. Program Compliance nechápeme ako obmedzovanie, ale ako vyššiu formu ochrany nášho biznisu!

Business Conduct Guidelines (pdf)

 
 

Ombudsman

Ak zamestnanci alebo tretie strany spozorujú v spoločnosti akékoľvek pochybné praktiky môžu na dôvernom a anonymnom základe kedykoľvek kontaktovať externého ombudsmana.

Právny zástupca Dr. Sibylle von Coelln z právnickej firmy "HEUKING ∙ VON COELLN Rechtsanwälte" bol určený ako externý ombudsman, aby tak slúžil ako chránený komunikačný kanál. Ak zamestnanci alebo tretie strany spozorujú akékoľvek pochybné obchodné praktiky, môžu ho kontaktovať na dôvernom a anonymnom základe:

Kanzlei „HEUKING ∙ VON COELLN Rechtsanwälte“
Attorney Dr. Sybille von Coelln 
Tel.: +49 211 44 03 57 79
siemens-ombudsfrau@hvc-strafrecht.de

 
 

HelpDesk

Integrita a transparentnosť obchodných procesov je najvyššia priorita našej spoločnosti pri styku s obchodnými partnermi, zamestnancami, akcionármi a verejnosťou. Aby mohla byť táto podmienka splnená, je nevyhnutné pre spoločnosť SAT Systémy automatizačnej techniky, aby vedela o akomkoľvek porušení pravidiel, a to predovšetkým pravidiel Business Conduct Guidelines. "Tell us" funkcia ponúka možnosť nahlásenia týchto pravidiel celosvetovo, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to až v 150 jazykoch.

Zamestnanci, manažéri, zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri spoločnosti SAT Systémy automatizačnej techniky môžu kontaktovať Compliance Helpdesk "tell us". Kontaktné centrum a webové služby sú spravované externým poskytovateľom špecializujúcim sa na bezpečné a dôverné spravovanie citlivých údajov. Prichádzajúce oznámenia preto nie sú sledované a ani automaticky registrované.

Obzvlášť dôležité je zodpovedné používanie HelpDesku. Obsah oznámenia je preposlaný poskytovateľom priamo do Corporate Compliance Office. Tu sa rozhodne o ďalšom postupe. Dôvernosť je garantovaná v každom prípade.

Funkciu "tell us" nájdete na tejto adrese (zabezpečený externý server) (angl.)

 
 

Kontakt

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 5968 5656